อายุครรภ์ 1 เดือน

อายุครรภ์ 1 เดือน

สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในการไปฝากครรภ์ครั้งแรก

การฝากครรภ์ครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนของการฝากครรภ์ทั้งหมด ในการฝากครรภ์ครั้งแรกจะมีการซักประวัติข้อมูลทางสุขภาพโดยละเอียดและตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจทดสอบบางประการดูแลของแพทย์แต่ละคน แต่การตรวจพื้นฐานที่เหมือนกันจะประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

การตรวจสอบภาวการณ์ตั้งครรภ์

แพทย์ทุกคนจะต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์ โดยซักประวัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย อาการแสดงของการตั้งครรภ์ ตรวจภายในเพื่อดูสภาพปากมดลูกและขนาดของมดลูก เปรียบเทียบกับอายุครรภ์ที่คำนวณได้ คาดคะเนกำหนดวันคลอด และถ้ามีข้อสงสัยอาจจะต้องตรวจด้วยการทดสอบปัสสาวะ

การซักถามประวัติข้อมูลทางสุขภาพ

เพื่อการดูแลที่สมบูรณ์ การตรวจสอบข้อมูลทางสุขภาพของคุณในอดีต ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำตัว ยาที่ใช้เป็นประจำ การผ่าตัด และประวัติการแพ้ยาหรือภูมิแพ้ ประวัติความผิดปกติที่สืบทอดในครอบครัว (ปัญหาทางพันธุกรรม) และประวัติส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับบริโภคนิสัย กิจวัตรประจำวัน สิ่งเสพติด เช่น กาแฟ บุหรี่ เหล้า อาชีพและการดำเนินชีวิตในภาวะปกติ ประวัติการมีประจำเดือนและการตั้งครรภ์ในครั้งก่อนโดยละเอียด ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะใช้ประโยชน์ในการประเมินภาวะสุขภาพของคุณ และปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ตครั้งนี้

การตรวจร่างกายโดยระเอียด

ในการฝากครรภ์ครั้งแรก คุณจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ระบบหัวใจ ปอด เต้านมและช่องท้อง วัดความดันเลือดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบความดันเลือดในครั้งต่อไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และการตรวจทั่วๆไป เช่น หลอดเลือดขอด ภาวะน้ำบวม ในบางกรณีจะมีการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน และประเมินสภาพกระดูกเชิงกราน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่และชุมชน ทั้งนี้ขึ้อยู่กับนโยบายของสถาบันและความจำเป็นและนับเป็นการตรวจมาตรฐานที่หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับ ได้แก่
1. การทดสอบกลุ่มเลือดและภาวะเลือดจาง
2. การตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดูเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง ทดสอบดูไข่ขาวและน้ำตาลในปัสสาวะ
3. การตรวจเลือดเพื่อดูภาวการณ์ติดเชื้อหัดเยอรมัน
4. การตรวจสอบภาวการณ์ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส เอดส์ ตับอักเสบชนิดบี
5. การตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะแรก ( Pap smear )
6. การตรวจทางพันธุ์กรรมเกี่ยวกับโรคเลือดบางชนิด
7. การตรวจสอบภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
ในประเทศไทยการทดสอบข้อ (1) , (2) และ (4) นับเป็นการทดสอบมาตรฐานที่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนครวได้รับ ไม่ว่าจะฝากครรภ์กับสถาบันใด

การพูดคุยซักถามแพทย์ผู้ดูแล

การฝากครรภ์เป็นโอการที่คุณจะได้สนทนาสอบถามข้อข้องใจกับแพทย์ผู้ดูแล ดังนั้นคุณควรเตรียมจะจดบันทึกสิ่งที่คุณสงสัย อาการที่คุณพบและกังวล ข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว นำไปสอบถามเพื่อความกระจ่างและคลายกังวล

 

Possibly Related Posts: