ความปลอดภัยในขณะคลอด

ความปลอดภัยในขณะคลอด

 

แพทย์ที่มีความชำนาญในการทำคลอดท่าก้น อาจพิจารณาทำคลอดทางช่องคลอด โดยดูปัจจัยต่อไปนี้

– ทารกอยู่ในท่าก้นสมบูรณ์
– ทารกมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป(น้ำหนักตัวไม่เกิน 4,000 กรัม) ไม่เล็กจนเกินไป (น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม)อายุครรภ์ไม่ควรต่ำกว่า 36 สัปดาห์
– ทารกมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น รกเกาะขวางทางคลอด สายสะดือพลัดต่ำ หรือทารกขาดออกซิเจนในครรภ์
– หญิงตั้งครรภ์ไม่มีโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ ไม่มีประวัติการคลอดลำบาก และขนาดของเชิงกรานปกติ
– ส่วนนำเข้าสู่อุ้งเชิงกรานแล้ว เริ่มมีการเจ็บครรภ์
– ทารกอยู่ในท่างอตัวตามปกติ ศีรษะก้ม คางจรดอก ไม่ใช่ท่าเงยน่า
– มีความพร้อมในการผ่าตัดฉุกเฉิน

ใน กรณีที่ให้ทารกท่าก้นคลอดทางช่องคลอด การเตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินจะต้องพร้อมตลอดเวลา การประเมินความก้าวหน้าของการคลอดและความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์จะต้องทำ อย่างใกล้ชิด และมักจะนิยมให้ยาระงับความรู้สึกทางเยื่อหุ้มไขสันหลัง เพื่อป้องกันการเบ่งก่อนเวลา อันจะทำให้เกิดการพลัดต่ำของสายสะดือ บางกรณีจำเป็นต้องใช้คีมช่วยคลอดศีรษะ และการตัดแผลฝีเย็บจะกว้างกว่าการคลอดท่าหัว

ความปลอดภัยในขณะคลอด

ระยะ เวลาคลอดเป็นเวลาที่เสี่ยงต่ออันตรายมากที่สุดตามที่คุณกังวล แต่ความสามารถทางการแพทย์ปัจจุบันก็สามารถลดอัตราเสี่ยงอันตรายของผู้คลอดลง มาได้มากจนเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุถูกรถ ชนในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ความเสี่ยงในห้องคลอดจะน้อยกว่ามาก
ตามสถิติอัตราการตายของหญิงตั้งครรภ์ในการคลอดมักเกิดจากหญิงตั้งครรภ์มี ภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ และขาดการดุแลที่จำเป็นในระยะตั้งครรภ์ เช่น ไม่ได้ฝากครรภ์ หรือมีการคลอดโดยผู้ทำคลอดที่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภื เป็นต้น

รูปร่างที่เหมาะสมกับการคลอด

การ คลอดทางช่องคลอด เกิดได้กับผู้หญิงที่มีรูปร่างทุกขนาดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของทารกในครรภ์ และความสมดุลของทารกกับขนาดของอุ้งเชิงกราน ผู้หญิงรูปร่างเตี้ยเล็ก ไม่ได้หมายความว่าอุ้งเชิงกรานจะเล็กหรือแคบไปด้วย แม้ว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างเตี้ยเล็กจะมีโครงสร้างของกระดูกส้นกว่าผู้ที่มี รูปร่างสูงใหญ่ เช่น ผู้หญิงชาวเอเชียเมื่อเทียบกับผู้หญิงชาวนอรเวย์ แต่ธรรมชาติได้จัดสรรสิ่งที่ลงตัวไว้ให้คู่กัน โดยที่ทารกส่วนใหญ่จะมีขนาดตามสัดส่วนของผู้เป็นแม่ แม้ว่าหญิงชาวเอเชียจะสมรสกับชาวยุโรปผู้มีรูปร่างสูงใหญ่

ดังนั้น การที่คุณมีรูปร่างเล็กไม่ได้เป็นสิ่งชี้บอกว่าคลอดไม่ได้เสมอไป การตรวจร่างกายของแพทย์จะประเมินได้ว่า คุณสามารถที่จะคลอดเองทางช่องคลอดได้หรือไม่

การเดินทาง

การ เดินทางไกลในระยะเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมาก ที่สุด ปัญหาที่อาจจะพบได้คือ การคลอดก่อนกำหนด การไม่สามารถติดต่อกับแพทย์ผู้ดูแลได้ทันเหตุการณ์ เช่น การเดินทางโดยเครื่องบินในระยะนี้ต้องได้รับใบรับรองจากแพทย์ผู้ดูแลว่า สามารถเดินทางได้

การขับรถ

การ ขับรถในผู้ที่เคยขับรถอยู่เป็นประจำไม่มีปัญหาแต่อย่าใดในขณะตั้งครรภ์ คุณสามารถจะขับรถได้จนถึงวันคลอด นอกจากคุณมีอาการเวียนศีรษะ ตาพร่าบ่อยๆ ในกรณีที่ต้องขับรถทางไกล
ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรหยุดพักรถเป็นระยะๆและลงจากรถมาเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง
อย่าลืมใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่คุณขับรถ และไม่ควรขับรถในเวลาที่เจ็บครรภ์

การหดเกร็งของมดลูก

อาการ แข็งตึงที่หน้าท้องเป็นครั้งคราวที่เกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกใน ขณะตั้งครรภ์ ซึ่งจะเริ่มเกิดเมื่ออายุครรภ์ได้ 20 สัปดาห์เป็นต้นไป เป้นการทำงานอย่างหนึ่งของมดลุกที่จะเตรียมตัวเพื่อการคลอดในอนาคต
การหดรัดตัวของมดลูกในระยะนี้จะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดมากนัก แต่จะรู้สึกไม่สุขสบายบ้างเล็กน้อย
ลักษณะการหดรัดตัวแบบนี้จะมีการเกร็งตัวของมดลูกส่วนยอดและเกร็งส่วนล่างของ มดลูก แล้วจะคลายตัวไป ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 2 นาทีอาการแข็งตึงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ และจะนำไปสู่อาการเจ็บเตือน กล่าวคือ มดลูกเกร็งตัวและมีอาการคล้ายอาการเจ็บครรภ์แต่ความรุนแรงน้อยกว่า และการอยู่นิ่งๆหรือการนอนพักจะทำให้อาการปวดลดลงและรู้สึกสบายขึ้น อาการเตือนจะเป็นๆหายๆหรือบางรายจะนำไปสู่การเจ็บจริงโดยมีการเปิดของปาก มดลูกร่วมด้วย และนำไปสู่การคลอดได้
ดังนั้นเมื่อรุ้สึกเจ็บครรภ์และท้องแข็งตึง ควรจะเปลี่ยนอิริยาบถ หรือนอนพัก ปฏิบัติเทคนิคการผ่อนคลายตามที่ฝึกไว้ และบอกเล่าให้แพทย์ผู้ดูแลรับทราบเพื่อประเมินว่าเป็นการนำไปสู่การคลอดก่อน กำหนดหรือไม่

Possibly Related Posts: